ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้า่นหนองเม็ก ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หมู่ที่ 3)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดลุมพินีวันวราราม หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง และ หมู่ที่ 2 บ้า่นดอนคง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ทั้ง 14 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค และเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายใน และภายนอกสำนัก ร่วมกันทาสีรั้วกำแพงด้านหน้า สำนักงาน ให้สวยงาม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อบต.อุ่มจาน

นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อบต.อุ่มจาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อบต.อุ่มจาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศาลปู่ย่า หน้าหอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิจันทคุณ (จันมี คุเนสฺโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดจันทประสิทธาราม ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสายยา สะตะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
เพื่อให้ นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยไม่มีการลงมติ
และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม(ไอ่คำ)
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจาก นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ,นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ออกบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจาก นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในการซ่อมแซมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง