คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าหน้าที่สำรวจ