คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง