สำนักปลัด

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

กองคลัง

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้

กองช่าง

คู่มือการปฏิบัติงานตามภรกิจหลักด้านการขยายเขตและติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า

คู่มือกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง

คู่มือสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง

คู่มือสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน

กองสวัสดิการสังคม

คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม