ITA 2564

1.ข้อมูลพื้นฐาน

2.ข่าวประชาสัมพันธ์

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4.แผนการดำเนินงาน

5.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

6.การให้บริการ

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

16.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ใส่ความเห็น