วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)
“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม และประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร
5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการซึ่งเป็นฐานการผลิตของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอื่น
7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการผลิตและลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนำมาใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน อากาศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้นจากความยากจน
2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
4. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น
2. ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการตลาด คู่แข่งทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถค้นหาจุดขาย ความโดดเด่นของสินค้า การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
(2) พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานอิสระให้มีความ สามารถ มีศักยภาพในการท างานให้กับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
(3) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน และปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักท่องเที่ยวกลุ่ม High Value ซึ่งเป็นระดับกลาง-บน มีการใช้จ่ายสูง
(4) ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่าพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวตลอดจนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้ (ASEAN Connectivity) ตลอดจนพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการตลาด
(5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบำบัดและการกำจัดของเสียด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ 14000 , 14001 , (EMS)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์มีการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ต่าง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว
(1) ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริการด้านการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปาห้องน้ำ ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อรักษาและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงามและยั่งยืนโดยยังคงสภาพของลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดังเดิมไว้ให้มากที่สุด
(3) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet โดยนำความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากร
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(1) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีดั่งเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถสร้างจุดขายกับสินค้าเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
(3) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศที่จำเป็น และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในพื้นที่ของตนเองเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้
(4) ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและปลุกกระแสความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งวิถีไทย
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวได้โดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร การแปรรูป ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการขยายตัวมากขึ้น
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจำนวนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่สำคัญเพื่อการชลประทานของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราและมันสำปะหลังไปสู่เอทานอล เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
(2) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถึงระดับการรับรองระบบการเกษตรอินทรีย์ IFOAM
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
(1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ การเพาะปลูก กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุและสารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้อินทรีย์เข้ามาใช้ในระบบการเกษตรให้มากที่สุด อาทิการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management) พลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon energy) เพื่อเปลี่ยนการเกษตรดังเดิมสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
(3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอื่นๆ รวมทั้งดูแลรักษาระบบนิเวศซึ่งต้องมีการสร้างระบบข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ภาคเกษตรสามารถรับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนได้
(4) สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและยางพารา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
(5) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม ปรากฏการณ์เอลนินโญ่และลานินญ่า เป็นต้น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง และสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเป็นสากล
กลยุทธ์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและกำลังแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสราการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์
ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
ส่งเสริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย
พัฒนากลไกการดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานี
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE City
พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย
ส่งเสริการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
1.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน์(Vision)
“อุดรธานีเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรมนำหน้าการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป้าประสงค์เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและดำรงชีพอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายโดยส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาและความเป็นไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมสร้างตราสัญลักษณ์ของสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์เหมาะสมสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก
ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีในการฟื้นฟูบำรุงดินและการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการจัดการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
เป้าประสงค์การศึกษาที่มีคุณภาพ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกในความรักความสามัคคีและความเป็นไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดทำแผนชุมชน
การจัดทำฐานข้อมูลทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าประสงค์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบทอดตลอดไป
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปลูกจิตสำนึกของประชาชน เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

2.1 วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจการพัฒนา (Missions)
วิสัยทัศน์(Vision)
“อุ่มจานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมนำการศึกษา พัฒนาการเกษตรขยายเขตไฟฟ้า พัฒนากลุ่มอาชีพ”
พันธกิจการพัฒนา (Missions)
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างใกล้ชิด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ ระบบงานบุคคลากร ระบบข้อมูลข่าวสาร การบริการจัดการให้สามารถสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและทิศทางการพัฒนาตำบลต่อสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
4. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมเศรษฐกิจของตำบลเพิ่มรายได้สร้างสมดุลของการพัฒนาระหว่างสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานในการพัฒนาตำบลอุ่มจาน
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์9แผนงานรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
1. ด้านสวัสดิการสังคม งบกลาง/บริหารงานทั่วไป/การรักษาความสงบภายใน/
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/สังคมสงเคราะห์
2. ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน
3. การเกษตรและแหล่งน้ำ การเกษตร/เคหะและชุมชน
4. ด้านเศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/เคหะและชุมชน
5.ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ การศึกษา/ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
/เคหะและชุมชน
6. ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข
7. ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานทั่วไป/งบกลาง

2.3 เป้าประสงค์(Goals)
1.ประชาชนได้รับสวัสดิการครบถ้วนและมีส่วนร่วมพัฒนาตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น
2. ประชาชนได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3. สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
4. เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาครบถ้วน
5. งานด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามได้รับการอนุรักษ์คงอยู่สืบไป
6. สิ่งแวดล้อมดีประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
7. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความพึงพอใจต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
1. ด้านสวัสดิการสังคม ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับสวัสดิการ
ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกๆด้าน ครบถ้วน 100 %
ร้อยละ 75
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 โครงการ
ทุกปี
3. ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ แหล่งน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น จำนวน 14 หมู่บ้าน
ร้อยละ 60
4. ด้านเศรษฐกิจ จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ปีละ 50 คน
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา
จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมฯ ครบถ้วน 100 %
จำนวน 14 หมู่บ้าน
6. ด้านสาธารณะสุข ร้อยละประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 75
7. ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละของประชาชนพึงพอใจในการบริการและได้รับการบริการสะดวกมากขึ้น ร้อยละ 75 ของประชาชนพึงพอใจต่อการบริการ

2.5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์
1. จัดหารถกู้ชีพ–กู้ภัย ประจำตำบลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
2. สนับสนุน/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อบริการประชาชนในงานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆเช่น เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ
3. สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
4.ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์
1. ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ลาดยางและลูกรังภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน
2. ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์
1. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง เพื่อยกระดับรายได้
2. สนับสนุน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์
3. สนับสนุนงบประมาณ วิชาการแก่กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในรูปแบบของกองทุนหมุนเวียน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลให้ได้มาตรฐานและบริการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์
1. สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่โรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
4. สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญและรักษาให้คงอยู่สืบไป
5. ส่งเสริมการนันทนาการและการกีฬาในท้องถิ่นเพื่อความสามัคคีในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์
1 สนับสนุนส่งเสริมงานอนามัยในการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายในตำบล

2.5 กลยุทธ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์
1. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยที่พร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสำนักงานและชุมชน

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา ฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสวัสดิการสังคม เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ –
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากลและยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่2 การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภาพลุ่มน้ำโขง
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเป็นสากล ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ที่
2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านกาพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภาพลุ่มน้ำโขง ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 5. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุข เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและการส่งเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่- ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและการส่งเสริมสร้างศักยภาพคนและยุทธศาสตร์
ที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่-
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การบริการ
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT)
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตำบลอุ่มจานเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ด้วยเทคนิคการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)มีดังนี้

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness)
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
2. มีการประสานงานอย่างทั่วถึง
3. มีความรักใคร่สามัคคีในชุมชน
4. สมาชิกอบต.มีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
6. มีงบประมาณตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
7. การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. อาคารสถานที่มีความมั่นคง
9. มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 1. ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ในการจัดสรรงบประมาณไม่เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา
3. ไม่นำจุดเด่นของวัฒนธรรมมาจัดการให้เป็นระบบ
4. ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ประชาชนในท้องถิ่นไม่นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
7. การให้บริการแขกที่มาเยือนไม่ดีเท่าที่ควร
8. งบประมาณมีจำนวนจำกัด

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats)
1. มีการขยายพื้นที่การเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลังเพิ่มรายได้เกษตรกร
2. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้
4. มีทุนทางสังคมสามารถพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ 1. ปัญหาระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงต่อการเกษตร
2. ขาดการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
3. ขาดงบประมาณในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ประชาชนไม่มีความรู้และงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
5.ประชาชนในท้องถิ่นปฏิบัติตามวัฒนธรรมต่างชาติจนทำให้ลืมศิลปวัฒนธรรมประเพณีดีงามดั้งเดิม

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน นั้น ได้มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯขาดความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นทำให้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวสนองต่อความต้องการของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการเมืองของกลุ่มการเมืองในชุมชนมีผลต่อการบริหารจัดการ
และดำเนินการตามนโยบาย