อบต.อุ่มจาน รวบรวมและจัดส่งขยะอันตรายภายในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมคณะ รวบรวมและจัดส่งขยะอันตรายภายในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับ อบจ.อุดรธานี เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกหลักวิธี ณบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี