นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี