นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสายยา สะตะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
เพื่อให้ นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยไม่มีการลงมติ
และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม(ไอ่คำ)
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี