นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครบจำนวน 14 เขตเลือกตั้งแล้ว จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เป็นผู้เปิดการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมทั้งกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกปีถัดไป จากนั้น นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้แต่งตั้ง นายสายยา สะตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน หมู่ที่ 14 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี