อบต.อุ่มจาน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต.อุ่มจาน นำโดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค และเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายใน และภายนอกสำนัก ให้สวยงาม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ