โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. อบต.อุ่มจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564