โครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ บริเวณ 2 ข้างถนน ทางไปทะเลบัวแดง ท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเกอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอิทธิพล พันธ์โยศรี ปลัดอำเภอ(พนักงานปกครองชำนาญงานการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ซึ่งมี ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยกล้าไม้ประกอบไปด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นทองอุไร ต้นทองกวาว ร่วมทั้งสิ้น 600 กล้าไม้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ