อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3
และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีอ่านสาส์นฯ งาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ทั้งนี้ได้จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปกครงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอด ทรงสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งการป้องกันประเทศ การปกครอง ด้านศาสนา และด้านการศึกษา วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า ” พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า ” พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี