กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

  • มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
  • มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
  • วัดอุณหภูมิร่างกาย
  • ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ