วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าบ้านนายพรภิรมย์ จันทรเสนา บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 จุด