วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ จำนวน 2 จุด ณ บ้านลานเต หมู่ที่ 7