ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๓ จากถนนใหญ่ – บ้านนายยก (ต่อจากเส้นเดิม ปี ๒๕๖๒)

Posted by:

0

Add a Comment