ประกาศกำหนดราคากลาง วางท่อระบายน้ำข้างวัดโพธิ์ทองจากประตูทิศเหนือ ถึงประตูทิศตะวันออก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๕

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๐ สาบบ่อเกลือ – นานางหัดสี สาลีกุล

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนางชุรีพร – สายป่าท่ม บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๕

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าบ้านนางพยอม พละกุล

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้นเมืองปัง หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านเมืองปัง – วัดโนนธาตุ

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทอง หมู่ที่ ๕ สายแม่สุพรรณี – บ้านแม่คำขาล

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๓ จากถนนใหญ่ – บ้านนายยก (ต่อจากเส้นเดิม ปี ๒๕๖๒)

Posted by:

0

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

Posted by:

0