ประกาศต่างๆ

ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่องผลการลดพลังงานในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พ.ศ.2564