กิจกรรม

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจในตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจในตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน และมุ่งเน้นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุภายในตำบลอุ่มจาน ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นย้ำเรื่องการเมาแล้วขับ กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกป้องกันศีรษะ ซึ่งตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

นำส่งหนังสือแก่นายนคร ขยันดี ประธานกลุ่มเรือท่าเรือบ้านดอนคงเรื่อง มาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. อบต.อุ่มจาน โดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน และนายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ พร้อมจนท.กู้ชีพฯ จำนวน 3 นาย นำส่งหนังสือแก่นายนคร ขยันดี ประธานกลุ่มเรือท่าเรือบ้านดอนคงเรื่อง มาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีมตราการดังนี้
1.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด และมีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม
2.ให้พนักงานขับเรือ นักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ชมทะเลบัวแดง
3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งที่ท่าเรือ และในเรือ ไว้บริการอย่างพอเพียง
4.จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมทั้ง
ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าออก เพื่อที่จะติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้
5.ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในเรือ เสื้อชูชีพ เบาะรองนั่ง เพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้
บริการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6.จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่าง
ถูกต้องทุกวัน
7.ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง
8. สังเกตอาการของผู้ขับเรือ หรือนักท่องเที่ยว หากมีอาการป่วย เช่นมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้รีบไปพบแพทย์ และงดให้บริการทันที
9.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และมาตรการต่างๆที่
กำหนด แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการชมทะเลบัวแดง ของเรือทะเลบัวแดงบ้านดอนคง ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดความแออัด และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างของสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ณ ท่าลงเรือบ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ออกตรวจให้คำแนะนำ และวางแผนระวังป้องกันการเกิดเหตุทางน้ำแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดง ทั้งท่าเรือบ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม และท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี

เมื่อ 9 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ พร้อมจนท.กู้ชีพฯ จำนวน 3 นาย ออกตรวจให้คำแนะนำ และวางแผนระวังป้องกันการเกิดเหตุทางน้ำแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดง ทั้งท่าเรือบ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม และท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการกำชับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมทะเลบัวแดง ให้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งตลอดการใช้บริการ และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบสภาพเรือ และเครื่องยนต์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว 4 วัน (10-13 ธ.ค.63) ที่กำลังจะมาถึง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อบต.อุ่มจาน โดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน และนายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ พร้อมจนท.กู้ชีพฯ จำนวน 3 นาย ออกให้บริการประชาชน ในการฉีดน้ำทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ท่าเรือบ้านดอนคง เพื่อเตรียมการในพิธีเปิดเทศกาลล่องเรือชมทะเลบัวแดง

เมื่อ 18 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น. อบต.อุ่มจาน โดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน และนายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ พร้อมจนท.กู้ชีพฯ จำนวน 3 นาย ออกให้บริการประชาชน ในการฉีดน้ำทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ท่าเรือบ้านดอนคง เพื่อเตรียมการในพิธีเปิดเทศกาลล่องเรือชมทะเลบัวแดง ในวันที่ 22 ธ.ค.63 ณ ท่าลงเรือบ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าบ้านนางชมกลิ่น บุษดี บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 จุด

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าบ้านนางชมกลิ่น บุษดี บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 จุด

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าบ้านนายทองตาล สาครเจริญ บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 จุด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะชำรุด บริเวณหน้าบ้านนายพรภิรมย์ จันทรเสนา บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างชำรุด บริเวณหน้าวัดดอนกลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะโดยวิธีการเสียบปลั๊กบ้านตัวเองบริเวณสามแยกบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างชำรุด บริเวณหน้าวัดดอนกลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะโดยวิธีการเสียบปลั๊กบ้านตัวเองบริเวณสามแยกบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ จำนวน 2 จุด ณ บ้านลานเต หมู่ที่ 7