กิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. อบต.อุ่มจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.อุ่มจาน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 อบต.อุ่มจาน ร่วมกับ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯ จาก สระอโนดาตบ้านโพนทอง หมู่ที่ 5  ถึง วัดธาตุทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

โครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ บริเวณ 2 ข้างถนน ทางไปทะเลบัวแดง ท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเกอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอิทธิพล พันธ์โยศรี ปลัดอำเภอ(พนักงานปกครองชำนาญงานการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ซึ่งมี ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยกล้าไม้ประกอบไปด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นทองอุไร ต้นทองกวาว ร่วมทั้งสิ้น 600 กล้าไม้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3
และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีอ่านสาส์นฯ งาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ทั้งนี้ได้จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปกครงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอด ทรงสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งการป้องกันประเทศ การปกครอง ด้านศาสนา และด้านการศึกษา วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า ” พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า ” พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการอตบ.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้คณะจนท.อบต.อุ่มจาน ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมจนท. ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ