กิจกรรม

นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ทันสมัยในสายตาของประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อบต.อุ่มจาน เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิจันทคุณ (จันมี คุเนสฺโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดจันทประสิทธาราม ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสายยา สะตะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
เพื่อให้ นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยไม่มีการลงมติ
และได้แถลงนโยบาย no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม(ไอ่คำ)
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจาก นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ,นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ออกบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจาก นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในการซ่อมแซมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ,นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ออกบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนหินยางมะตอยจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ถุง ในการซ่อมแซมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง และจะดำเนินการจัดหางบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครบจำนวน 14 เขตเลือกตั้งแล้ว จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เป็นผู้เปิดการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมทั้งกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกปีถัดไป จากนั้น นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้แต่งตั้ง นายสายยา สะตะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน หมู่ที่ 14 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต.อุ่มจาน นำโดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค และเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายใน และภายนอกสำนัก ให้สวยงาม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. อบต.อุ่มจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564