อบต.อุ่มจาน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต.อุ่มจาน นำโดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID -19 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค และเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายใน และภายนอกสำนัก ให้สวยงาม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. อบต.อุ่มจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

0

อบต.อุ่มจาน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

Posted by:

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 อบต.อุ่มจาน ร่วมกับ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯ จาก สระอโนดาตบ้านโพนทอง หมู่ที่ 5  ถึง วัดธาตุทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

0

โครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

Posted by:

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ บริเวณ 2 ข้างถนน ทางไปทะเลบัวแดง ท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเกอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอิทธิพล พันธ์โยศรี ปลัดอำเภอ(พนักงานปกครองชำนาญงานการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ซึ่งมี ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยกล้าไม้ประกอบไปด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นทองอุไร ต้นทองกวาว ร่วมทั้งสิ้น 600 กล้าไม้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3
และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีอ่านสาส์นฯ งาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ทั้งนี้ได้จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปกครงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอด ทรงสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งการป้องกันประเทศ การปกครอง ด้านศาสนา และด้านการศึกษา วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า ” พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า ” พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

0

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการอตบ.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

0
Page 1 of 4 1234