โครงการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Posted by:

โครงการฝึกอบรมชิงปฏิบัติกรให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำหน้กากป้องกันละอองน้ำลาย หรือ Face Shield และ จัดทำ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

0

ประกาศกำหนดราคากลาง วางท่อระบายน้ำข้างวัดโพธิ์ทองจากประตูทิศเหนือ ถึงประตูทิศตะวันออก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๕

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๐ สาบบ่อเกลือ – นานางหัดสี สาลีกุล

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนางชุรีพร – สายป่าท่ม บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๕

Posted by:

0

ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าบ้านนางพยอม พละกุล

Posted by:

0
Page 3 of 4 1234