อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3
และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีอ่านสาส์นฯ งาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ทั้งนี้ได้จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปกครงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอด ทรงสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งการป้องกันประเทศ การปกครอง ด้านศาสนา และด้านการศึกษา วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า ” พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า ” พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

0

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการอตบ.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

0

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้คณะจนท.อบต.อุ่มจาน ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมจนท. ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

0

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12

Posted by:

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12
เมื่อ 29 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้ขยะเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง แต่ไฟยังไม่ดับสนิท เนื่องจากบ่อขยะได้มีปริมาณขยะสะสมทับถมเป็นเวลานาน เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นการเผาไหม้จากภายในกองขยะ ยากแก่การดับไฟให้สนิท จึงดับไฟที่ไหม้ภายนอกไม่ให้ลามออกไปภายนอกบ่อขยะ โดยมีพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 ไร่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

0

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

  • มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
  • มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
  • วัดอุณหภูมิร่างกาย
  • ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ

0

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับนายก อบต.อุ่มจานมอบถุงยังชีพ ให้กับ นายคำ สารีกุล ประชาชน บ้านน้ำเที่ยง ม.9

Posted by:

0

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

Posted by:

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0
Page 1 of 4 1234