องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน